O KABINETU ZA SENZORNU INTEGRACIJU I RANU INTERVENCIJU

Integralni i integrativni pristup u ranoj intervenciji

 

Senzorijum – kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju sprovodi preventivno usmerene programe i pruža podršku roditeljima beba i dece ranog uzrasta (0 do 3 god.) jer rana intervencija, kada su razvojni problemi u pitanju, ne može da se odlaže.

Integrativan pristup podrazumeva sagledavanje različitih dimenzija jednog problema, sagledavanje iz različitih uglova, deteta sa jedne i roditelja/porodice sa druge strane. Integrativnost daje širinu konteksta, promenu perspektive ali i primenu znanja iz jedne oblasti u drugoj.

Tradicionalno obrazovanje ne može da osposobi stručnjake za savremeni svet koji se  transformiše velikom brzinom jer život je sam po sebi integrativan. Naučna istraživanja i razvoj su uspostavili potpuno nove integrisane discipline, više nije dovoljno  samo usvajanje znanja iz pojedinih oblasti i njihova primena.

Integralan i integrativan pristup objedinjuju ideju celovitosti, struktuiranja i univerzalnosti veza koje postoje između različitih oblasti. Razvoj elektronske tehnologije i Interneta promenili su način na koji organizujemo, struktuiramo i tražimo znanja. Sadržaji koji su međusobno povezani doprinose znanju koje je celovito, vredno i upotrebljivo.

Ranu intervenciju čine multidisciplinarni postupci sa ciljem poboljšanja zdravlja i dobrobiti dece, njihovih kompetencija, dovođenje razvojnih poteškoća na što manji nivo, ublažavanje postojećih i mogućih poteškoća, prevenciju funkcionalnih pogoršanja, promovisanje responzivnog roditeljstva i poboljšanje funkcionisanja porodice.

Integralni i integrativni pristup u ranoj intervenciji podrazumeva aktivnog terapeuta ali i aktivno dete/roditelja. Znači da u procesu učestvuju svi, koliko je na terapeutu da pronađe odgovarajući terapijski postupak, toliko je na roditeljima da tu terapiju primenjuju kod kuće. Ovakav način rada se ne svodi samo na prikupljanje činjenica, nego mnogo više na rešavanje problema, postavljanje pitanja i aktivnog traženja odgovora korišćenjem znanja i iskustva u primeni metoda za koje postoje naučni dokazi za njihovu bezbednost i efikasnost.

 

Personalizovani tretmani po meri deteta/porodice

 

Rad se sastoji iz direktnog rada sa bebama/decom i edukacije roditelja i stručnjaka koji se bave decom. Za svako dete/porodicu ponaosob personalizujemo/prilagođavamo tretman koji nije orijentisan ni na jednu metodu isključivo kao što je praksa u tradicionalnom pristupu, već na opštu dobrobit deteta i njegove porodice.

Iskusni terapeuti svesni su značaja posmatranja deteta u celini a ne njegovog problema ili dijagnoze, pronalaženja specifičnosti za svako dete/porodicu ponaosob što će u izboru između više terapijskih mogućnosti predstavljati osnovu  personalizovanog pristupa u terapiji.

Pri savetovanju roditelja uzimaju se u obzir njihove dnevne rutine, način života, postavljeni kratkoročni i dugoročni ciljevi uz puno poštovanje individualnosti svakog člana porodice ponaosob.